ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ


BAUSCH+LOMB KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Bausch+Lomb Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret A.Ş. (“Bausch+Lomb” veya “B+L”) tarafından hazırlanmış olup, iş başvurusu yapmak maksadıyla bizimle paylaştığınız ve özgeçmişinizde yer alan şahsınıza ait kişisel verilerin tarafımızca işlenme süreçleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek maksadıyla düzenlenmiştir.

Veri Sorumlusu Bausch+Lomb’un iletişim bilgileri şu şekildedir:
Adres: Esentepe Mahallesi Kır Gülü Sokak No: 4/16 Şişli İstanbul
Telefon: +90 212 371 82 00
Fax: +90 212 283 03 30


1. Gizlilik Politikamız

Kişisel verileriniz, yukarıda iletişim bilgileri sağlanmış veri sorumlusu Bausch+Lomb tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (bundan sonra hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir.


2. İşlenecek Kişisel Veriler

İşlenecek olan kişisel verileriniz tarafınızca, Bausch+Lomb’a iş başvurusunda bulunmak maksadıyla gönderdiğiniz; şahsınıza ait kimlik, iletişim, özlük (özgeçmiş bilgileri), mesleki deneyim ve paylaşmayı tercih edeceğiniz diğer bilgilerden oluşan kişisel verilerdir.


3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bausch+Lomb, iş başvurusunda bulunmak maksadıyla paylaşmış olduğunuz yukarıda anılmış kişisel verilerinizi çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması koşuluyla işlemektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Bausch+Lomb’a iş başvurusunda bulunmakla bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, işe alım süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla gizlilik yükümlülüğü bulunan iş ortaklarımıza aktarılacak ve yetkili çalışanlarımız aracılığıyla işlenecektir.

Bausch+Lomb, kendisi ve adına veri işleyenlerin; kişisel verilerinizi, talimatlarımıza ve gizlilik politikalarımıza uygun olarak işlemeyi kabul etmesini zorunlu tutar ve verilerinizin güvenli şekilde işlendiğinden emin olmak için Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtilen tüm gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Kişisel verileriniz ayrıca açık rızanızın bulunması halinde B+L iş faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmetlerinden faydalanılan yurt dışındaki yahut veri tabanları yurt dışında bulunan üçüncü kişi konumundaki hizmet sağlayıcılara, B+L iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi için gerekli olması nedeniyle yurt dışında yerleşik yetkili B+L grup şirketine, farklı tüzel kişiliğe sahip global şirketlerine, bağlı iştiraklerine, B+L’nin, faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu global veri işleme sistemlerine kaydedilmek ve işlenmek üzere yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılırken açık rızanıza dayanılmaktadır. Bu konudaki açık rızanızı geri çekmek isterseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan adreslerden bize yazılı talebinizi iletebilirsiniz


5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz açık rızanız (yurt dışına aktarım için), meşru menfaat ve sözleşmenin kurulması ve ifası için işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ortamda yahut fiziki ortamda özgeçmişinizi Bausch+Lomb’a iletmeniz suretiyle, iletilmiş mecraya göre değişiklik arz etmek üzere, kısmen ve tamamen otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

6. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hukuken ve menfaatlerimiz için gerekli olduğu süre ile sınırlı olarak saklanacaktır. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel olması bizler için önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde değişiklik olduğu takdirde işbu aydınlatma metninin 7. maddesinde yer alan haklarınızdan birini kullanmak maksadıyla bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

7. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere Bausch+Lomb’a başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı yazılı olarak Bausch+Lomb’ın aşağıda yer alan açık adresine veya daha evvel Bausch+Lomb’a bildirdiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle info@bausch.com.tr adresine iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. maddesinde anılan; kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

 

 

 

   TrustArc