Farmakovijilans Veri Koruma ve Aydınlatma Metni

VERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)gereğince Bausch and Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca farmakovijilansla ilgili faaliyetlerimize yönelik kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi ile ilgili hususlarda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.bausch.com.tr adresinde yer alan Bausch and Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

1.Kişisel Verilerin İşlenmeAmacı

 

İlaç şirketlerinin ilaç kullanımı sırasında ortaya çıkabilen advers reaksiyonların (yan etkilerin) ve ilaçlara bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgilifaaliyetleriyürütmesizorunludur.Farmakovijilans adı verilen bu faaliyetler sonucu ilaç güvenliliğinin izlenmesi ve gerektiğinde ulusal ya da uluslararası düzeyde birtakım tedbirlerin alınarak halk sağlığının korunması mümkün hale gelir. Advers ilaç reaksiyonları ve diğer farmakovijilans faaliyetleri ile ilgili olarak şirketimize ulaşantüm kişisel verilersadecefarmakovijilansfaaliyetleriiçin kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz; KVKK, ilgili yönetmelikler ile uyumlu olacak şekilde toplanmakta ve işlenmektedir. Farmakovijilans faaliyetleri sırasında raportörün adını, iletişim bilgilerini ve mesleğini/bağlı olduğu kuruluş bilgilerini toplamaktayız. Farmakovijilans amacıyla advers olayların işlenmesi sırasında gerek duyarsak advers olayı deneyimleyen kişinin tıbbi öyküsü ve sağlığı ile ilişkili ilave kişisel veri toplamamız da gerekebilir.

 

2 .Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve AktarımAmacı

 

Vereceğiniz bilgiler ilaç güvenliliğinin izlenmesine yönelik mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacak ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile paylaşılabilecektir. Bu verileriniz İlaç İzleme ve İşbirliği Programı kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün veri tabanına da anonim hale getirilerek girilebilmektedir.

Şirketimiz; bize sağladığınız bilgiyi gerektiğinde global farmakovijilans veri tabanında işlenmesi ve farmakovijilans mevzuatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi için ana grup şirketimiz, bağlı kuruluşlarımız, iş ortaklarımız ve servis sağlayıcılarımız (tedarikçi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle) ile paylaşabilir.

Şirketimizin bazı farmakovijilans verilerini veri koruma düzeyleri farklılık gösteren ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa’daki ve dünyadaki diğer sağlık otoritelerine de bildirmesi gerekmektedir. Ancak bu raporlar olay hakkında ayrıntılı bilgi içermekle birlikte kişisel veriyi

kısıtlı miktarda içermektedir:

 

 • Hastalar: Yaş veya doğum tarihi/yılı, cinsiyeti, hasta adının baş harflerini de içeren bilgi (Hasta adı açık olarakbildirilmemektedir).
 • Raportör: Kurumun raporlayan kişiyi takip etmesi için sağlanan isim, meslek, ad ve soy adının ilk harfleri, adres, e-posta, telefon numarası gibibilgiler.

 

 3.Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve HukukiSebebi

 

Kişisel verileriniz, kağıt ortamda veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Farmakovijilansa ilişkin verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamu sağlığının korunması ile koruyucu hekimlik amaçlarıyla ve bu maddeye dayanılarak işlenmekte; kişisel verileriniz ise 6698 sayılı Kanun’un 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan“verisorumlusununhukuki yükümlülüğünüyerinegetirebilmesiiçinzorunluolması” kapsamında işlenmektedir.

4. Saklama

Farmakovijilans ile ilgili bilginin (advers olay raporları) halk sağlığı açısından önem arz etmesi sebebiyle ilacın pazarlandığı son ülkede piyasadan çekilmesinden sonra minimum 10 yıl daha raporların saklanması gerekmektedir.

 

5.Veri SahiplerininHakları

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,
  • Kişiselverilerinizineksikveyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesini istemevebukapsamdayapılanişleminkişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698sayılıKanunveilgilidiğerkanunhükümlerineuygunolarakişlenmişolmasınarağmen,işlenmesinigerektirensebeplerinortadankalkmasıhâlindekişiselverilerinizin silinmesiniveyayokedilmesiniistemevebukapsamdayapılanişleminkişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,
  • Kişiselverilerinizinkanunaaykırıolarakişlenmesisebebiylezararauğramasıhâlinde zararıngiderilmesini talep etme.

Ancak, farmakovijilans mevzuatı yükümlülükleri gereğince şirketimiz farmakovijilans için işlem görmüş veriyi silemeyebilir ya da işlenmesini kısıtlamayabilir.

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bausch.com.tr adresinde yer alan Bausch and Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Veri sorumlusunun adı ve iletişim bilgileri: info@bausch.com.tr

Şirketin adı, adresi: Bausch and Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş,; Büyükdere Caddesi Kırgülü Sokak Metrocity İş Merkezi No:4 D Blok Kat:3 34394 Esentepe Şişli İstanbul 

e-posta: info@bausch.com.tr